ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області (нова редакція)

І.Загальні положення

1.1. ВІДДІЛ ОСВІТИ ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - Відділ) є структурним підрозділом Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області

Скорочена назва: ВО ДСР

1.2. Засновником Відділу є Давидівська сільська рада об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області, є підзвітним і підконтрольним їй, підпорядкованим виконавчому комітету та сільському голові. Відділ є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому порядку, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, виконавчого комітету Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України

1.4. Працівники Віділлу є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

1.5. Структура та чисельність Відділу затверджується Давидівською сільською радою об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області.

1.6. Юридична адреса Відділу: 81157, Львівська область, Пустомитівський район, с.Давидів, вул..Незалежності,1А.

2. Мета Відділу

2.1 Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, надання населенню якісних послуг в сфері освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області.

3. Основні завдання, функції та права

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області в сферах освіти, молоді та спорту.

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

3.1.3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

3.1.4. Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників; їх перепідготовка та атестація.

3.1.5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

3.1.6. Готує проекти розпорядчих актів Давидівської сільської ради об’єднаної

територіальної громади Пустомитівського району Львівської області, її виконавчих органів і сільського голови, в т.ч. нормативного характеру.

3.1.7. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.1.8. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті Давиидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо

конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.2.3.Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

2.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

3.3.1.Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

3.3.2. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.3.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Давидівської об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області повної загальної середньої освіти.

3.3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і

3.3.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

3.3.6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної :ередньої освіти.

3.3.7. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів правління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

3.3.8. Розробляє і подає на розгляд Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти.

3.3.9. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в Давидівській об’єднаній територіальній громаді Пустомитівського району Львівської області; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.10 Забезпечує виконання рішень Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.3.11 Аналізує стан освіти, молоді та спорту в Давидівській об’єднаній територіальній громади Пустомитівського району Львівської області, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти.

3.3.12 Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Давидівської об’єднаної тегнторіальної громади Пустомитівського району Львівської області за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.3.13. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими тими можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

3.3.14. Вивчає потребу та вносить пропозиції до Давидівської сільської ради об'єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.3.15. Вносить пропозиції до Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл- інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.3.16. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.3.17. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

3.3.18. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.3.19. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.3.20. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно- підготовчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах.

3.3.21 Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

5 5 23 Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.24 Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.3.25 Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

3.3.26 Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації , професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

3.3.27 Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню : а віту: вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.28 Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління Давидівської сільської ради об’єднаної територільної громади.

3.3.29 Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та змагання серед учнів.

3.3.30 Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.31 Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах. фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

3.3.32 Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

3.3.33. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.3.34. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних градівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.3.35. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.3.36. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, _ належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

3.3.37. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; зведенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним 'ладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

3.3.38. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.

3.3.39. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведені відповідної роботи.

3.3.40. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у приватній власності, аналізує їх використання.

3.3.41. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків стального та спеціального фондів місцевого бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

3.3.42. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.4 Відділ має право:

3.4.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, шо належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.

3.4.2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ світи всіх форм власності.

3.4.3. Скликати серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належить до його компетенції .

3.4.4. Вносити Давидівській сільській раді об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Давидівської об’єднаної  територіальної громади Пустомитівського району Львівської області.

3.4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і г: споряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

3.4.6. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.4.7. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку підпорядкованих відділу.

3.4.8. Відділ освіти під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними, підрозділами Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

4. Структура Відділу

4.1. Штатний розпис Відділу затверджується сільським головою Давидівської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області у межах граничної чисельності та фонду оплати праці затверджених Давидівською сільською радою об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області.

4.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу. 

4.3. Працівники Відділу — посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються сільським головою Давидівської об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області.

4.4. Відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

5. Керівництво Відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою Давидівської об’єднаної територіальної громади Пустомитівського  району Львівської області одноосібно.

5 2 Начальник Відділу:

5.2.1 Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього падань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.2. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

5.2.4. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

5.2.5. Надає пропозиції сільському голові об'єднаної територіальної громадищодо заохочення або притягнення до дисциплінарно: відповідальності. Призначення або звільнення з посади працівників Відділу.

5.2.6. Інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства. 

5.2.7. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями. що затверджуються начальником Відділу.

6. Фінансування діяльності Відділу

6.1 Відділ фінансується за рахунок коштів Давидівського сільського бюджету Давидівської територіальної громади Пустомитівського району Львівської області, які виділені на його утримання.

6.2 Джерелами фінансування Відділу є:

Кошти Давидівського сільського бюджету об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області.

7.Заключні положення

7.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області у встановленому законом порядку. 

7.2. Зміни та доповнення до цього положення вносяться сесією Давидівської об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області.